D2 Centrum

Vážení spoluobčania,

musím reagovať na zvukový záznam, ktorý uverejnil pán Tvrdoň.

Hneď na začiatku uvádzam, že projekt výstavby MAN Truck & Bus Center Bratislava prebieha v súvislosti so zákonom.

Dňa 26.11.2016 som predložil na stavebnú komisiu projekt výstavby tohto servisno-predajného a administratívneho centra spoločnosť MAN, predložil som aj vizuálne zobrazenie tohto centra, aj s čerpacou stanicou, aj s obchodnou zónou s reštauráciou. Na komisii neboli vznesené žiadne pripomienky ku projektu a obec vydala k nemu kladné stanovisko. Členom tejto komisie je aj pán Tvrdoň a tohto zasadnutia sa aj zúčastnil. Následne, dňa 27.decembra 2016 bol zverejnený zámer tohto projektu v súvislosti s jeho vplyvmi na životné prostredie, čo sme museli podľa zákona absolvovať.

Pán Tvrdoň číta vo svojom vystúpení zámer priemyselnej haly, no v skutočnosti to bude servisno-obchodné centrum s administratívnou časťou, nie klasická priemyselná hala. Veľkosť celej budovy bude 2146 m2, v porovnaní s najmenšou halou v priemyselnom parku na opačnej strane diaľnice, táto budova bude 8x menšia. Jej výška bude 8,3 m, čo je dvojtretinová výška najnižšej haly na opačnej strane diaľnice. Jednu tretinu plochy a objemu tento budovy tvorí administratívna obchodná časť.

Čítal správne, toto bolo v zámere zverejnené. Odborník, ktorý pripravoval materiál pre hodnotenie vplyvu na životné prostredie, sa sústredil na skutočný vplyv tohto projektu na životné prostredie, vychádzal z činnosti, ktorá sa tam bude vykonávať a neupriamoval svoju pozornosť na názvoslovie. Je mojou chybou, že som tento nie celkom presný názov budovy nezachytil.

Ďalej pán Tvrdoň zdôrazňuje umývačku servisovaných vozidiel. Jediný negatívny vplyv, ktorý by mohla mať na obec, by mohla byť spotreba vody na umývanie. No umývačka bude mať čistiacu a recyklovaciu stanicu vody a tiež bude používať vlastný zdroj vody. Čiže nebude mať negatívny vplyv na obec. Denne sa predpokladá umyť 5-6 vozidiel alebo autobusov. Jej vplyv na životné prostredie posudzovali zákonom stanovené orgány.

Ďalší negatívny moment, ktorý pán Tvrdoň uvádza, je počet opravovaných nákladných vozidiel a autobusov denne, ich negatívny vplyv na životné prostredie hlukom a exhalátmi. Predpokladá sa servisovať 25 ks denne. Celé D2 Centrum má spoločný vstup aj výstup z cesty I. triedy. Prvá je čerpacia stanica s predpokladanou dennou obsluhou 250-300 vozidiel, z toho 50-60 nákladných. Pre porovnanie 25-30 do servisu a von a 250-300 na čerpaciu stanicu. Tie, ktoré pôjdu do servisu, pôjdu o 100 metrov ďalej. Pre ďalšie porovnanie, hneď vedľa, po ceste I. triedy prejde denne približne 12500 vozidiel, z toho cca štvrtina nákladných a autobusov. Ja som presvedčený, že tu nie je čo porovnávať. Nakoniec preto sa robí posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, aby sa odstránili, resp. neprijali projekty, ktoré životné prostredie ovplyvňujú negatívne. Z uvedených počtov si sami môžete urobiť úsudok.

Ďalej pán Tvrdoň spomína Ing. Beleša, aký bol zámer v roku 2003. V roku 2007 bol schvaľovaný dodatok č. 1 k územnému plánu, ktorý sa zaoberá nami riešeným územím. Sedel som vtedy na zastupiteľstve. Urbanisti, architekti, Ing. Žolnayová a Ing. Petro, navrhli obci vytvoriť v územnom pláne projekt obchodného centra a súčasne vybavenia pre medzinárodnú tranzitnú automobilovú dopravu. Aj oni vtedy chceli zachovať vidiecky charakter obce. Navrhli ho doplniť o moderné prvky, ktoré prinesú služby pre obyvateľov aj širšiu verejnosť, a tiež aj pre 6,5 tisíca pracovníkov teraz pracujúcich v priemyselnom parku na opačnej strane diaľnice. Zastupiteľstvo tento návrh projektu dostalo aj do územného plánu obce.

Ďalej pán Tvrdoň uvádza, že v blízkosti servisno-obchodného a administratívneho centra na Rožňavskej ulici sa nenachádza obytná zóna v takej blízkosti ako v Lozorne, kde to je vzdušnou čiarou 470 m. Jeho Tvrdenie však nie je správne. Keď si pozriete satelitnú mapu, ktorú prikladám, zistíte, že prvé domy sú vo vzdialenosti cca 100 m a celá súvislá rada domovej zástavby cca 180m. Tiež uvádzam, že toto centrum bolo postavené min. pred 10 rokmi a vyhovovalo požiadavkám na životné prostredie. V projekte pre Lozorno sú už na projekt kladené ďaleko vyššie nároky na ochranu životného prostredia.

Pán Tvrdoň vo svojom vystúpení konečne prečítal celé znenie konkrétnej časti územného plánu, čo doteraz zanedbával. Takto to prezentoval prvý raz, doteraz však aj v materiáli pre zastupiteľstvo aj v pripomienkach, ktoré nechal on aj jeho spolupracovníci podpisovať občanom Lozorna, a ktoré boli odovzdané na Okresnom úrade v Malackách, to prezentoval bez zverejnenia celej časti územného plánu. Na tento fakt som ho niekoľkokrát ústne upozornil, že zavádza verejnosť.

Stále však neprezentuje aj grafické znázornenie, ktoré je súčasťou územného plánu obce. Toto grafické znázornenie, ktoré spolu s písomným výpisom z územného plánu prikladám, znázorňujúce miesto, kde je plánované servisno-obchodné centrum s administratívou, ako oblasť priemyselnej výroby, čiže ani z tohto pohľadu nie je plánovaná výstavby servisno-obchodného centra s administratívou MAN v rozpore s územným plánom tak, ako to pán Tvrdoň zvykne uvádzať.

Ako pán Tvrdoň uvádza, dopravná situácia na ceste I. triedy a na T-križovatke v smere do Lozorna, je zlá, a to hlavne v rannej špičke. Súhlasím.

Keď sme riešili vstupy a výstupy z pripravovaného D2 Centra cez čerpaciu stanicu, museli sme predložiť projekt dopravného riešenia, ktorý by bez schválenia okresného a krajského dopravného inšpektorátu, a Slovenskej správy ciest by nebol schválený. Pozitívnym prínosom tohto projektu pre T-križovatku bude zníženie rýchlosti od vjazdu do čerpacej stanice až za spomínanú T-križovatku na 70 km/hod. Aj keď riešenie T-križovatky priamo nesúvisí s našim projektom, na návrh jedného z pripomienkujúcich občanov, s ktorými som hovoril, som nechal vypracovať projekt na rozšírenie T-križovatky na ceste II. triedy, ktoré umožní odbočenie áut smerujúcich doprava na Bratislavu a Malacky, aby nemuseli čakať na tých, ktorí odbočujú na Stupavu a tak v rade za sebou zdržujú všetkých.

Na začiatku mojej informácie som zverejnil, že projekt podlieha zisťovaniu vplyvov na životné prostredie, čo je základný predpoklad, aby mohol byť projekt realizovaný. Skúmanie vplyvov vykonávajú zákonom určené inštitúcie a vyhodnocuje ho Okresný úrad Malacky. Toto skúmanie bolo vykonané, všetky posudky, ktoré museli byť vykonané a ktoré vydali zodpovedajúce inštitúcie, sú kladné.

Na záver by som chcel uviesť, že je v mojom záujme a tiež v záujme spoločnosti MAN, aby ich najnovší projekt s najmodernejšou technológiou bol reprezentatívnym projektom.

Vladimír Bečár

Územný plán Legenda k územnému plánu Legenda k územnému plánu Mapa MAN Bratislava Návrh územného plánu Návrh územného plánu Návrh územného plánu Stanovisko obce Lozorno Vizualizácia D2 centra Vizualizácia MAN Praha